Castellano   Català     Contacte con nosotros

>> Verificació d´equips de mesura

Ampliar


>> Gestió de la qualitat de les aigües de bany

Ampliar

>> Consultes tècniques, curriculums, etc...

Ampliar

>> Legislació, àmbit sanitari, mediambiental, etc...

Ampliar

>> MEDI AMBIENT

La humanitat ha de viure dins dels límits de càrrega de la Terra: no hi ha altre possibilitat racional a llarg termini. Aquest objectiu solament es pot assolir aconseguint viure de manera sostenible i integrant conservació i desenvolupament.

A la Conferència de les Nacions Unides sobre Medi Ambient i Desenvolupament, celebrada a Río de Janeiro en juliol de 1992 (la denominada Cimera de la Terra), es presentaren tres documents fonamentals: la Convenció sobre l’Escalfament Global del Planeta, l’Acord Internacional sobre Diversitat Biològica, i la Agenda 21. El segon obliga als països compromissaris a inventariar espècies i zones que és necessari protegir per preservar la diversitat, així com promoure estratègies nacionals de cooperació entre governs i indústria i facilitar l’accés als recursos genètics i a la tecnologia. El tercer suposa un pla d’acció general per promoure el desenvolupament sostenible i la preservació de l’entorn.

En aquest context, CBBA, amb la dotació dels millors equips i dels professionals més experimentats, té com objectiu prestar un servei integral en temes relacionats amb el medi ambient, oferint a més d’estudis, auditories, peritatges i informes, la possibilitat de disposar d’un grup de consulta, assessoria, gestió, manteniment i analítica.

> Auditories Ambientals. Estudis d’ Impacte Ambiental.

> Programes de Vigilància Ambiental.

> Caracterització, descripció i anàlisi científica del medi natural i humanitzat.

> Educació Ambiental i Comunicació.

> Disseny i Implantació de Sistemes de Gestió Ambiental.

> Agenda 21 Local.

>> REDACCIÓ D’ESTUDIS D’IMPACTE AMBIENTAL
I AVALUACIONS AMBIENTALS ESTRATÈGIQUES

Un dels principis bàsics continguts en les polítiques ambientals més avançades és el de la prevenció, que tracta d’evitar, amb antelació a llur producció, els mals ecològics, més que combatre posteriorment els seus efectes. En aquest marc, la Directiva Europea, relativa a l’avaluació de les repercussions de determinats projectes públics i privats sobre el medi ambient, representa l’instrument jurídic que millor respon a aquesta necessitat de prevenir.

L’Avaluació de l’Impacte Ambiental (AIA) és un procediment jurídic-administratiu de recollida d’informació, anàlisi i predicció destinat a anticipar, corregir i prevenir els possibles efectes que la execució d’una determinada obra o projecte causa sobre el medi ambient.

 Les actuacions que, segons la normativa vigent, hagin de sotmetre’s a Avaluació d’Impacte Ambiental, hauran d’incloure un Estudi d’Impacte Ambiental. L’Estudi d’Impacte Ambiental valorarà els efectes directes i indirectes de cada proposta d’actuació sobre:

> la població humana, les relacions socials i les condicions de confort públic
> els bens materials i el patrimoni cultural
> la fauna, la flora, la gea, el sol, l’aire, l’aigua, el clima, el paisatge i l’estructura i funcionament dels ecosistemes.
>> DISENY I EXECUCIÓ DE PROGRAMES DE VIGILANCIA AMBIENTAL A OBRES PÚBLIQUES I PRIVADES

Les actuacions objecte d’Estudi d’Impacte Ambiental, Informe Ambiental o Declaració d’Impacte Ambiental han de ser sotmeses a un Programa de Vigilància Ambiental que garanteixi el compliment de las mesures protectores, correctores i compensatòries durant el seu desenvolupament, execució i funcionament.

La seva finalitat consisteix en controlar la eficàcia de les mesures i a la vegada comprovar el grau d’ ajust de l’impacte real amb el previst en l’avaluació.

Un Programa de Vigilància Ambiental ha d’incloure:

> Revisió de l’AIA i confrontació amb el projecte executiu de l’obra.
> Avaluació de les mesures correctores contingudes en l’AIA.
> Indicació de les emissions detectades.
> Coordinació amb la direcció d’obra.
> Participació en les modificacions del projecte.
> Emissió d’informes periòdics.
>> EDUCACIÓ AMBIENTAL I COMUNICACIÓ

El Centre Balear de Biologia Aplicada SL, emmarcada a continuar amb la política inicial exposada a la Conferència de Tiblisi per l’educació ambiental (1977), articula les seves activitats a la reordenació de diverses disciplines i diferents experiències educatives que permeten adquirir una percepció integradora del medi ambient, emprenent al respecte una acció racional i pròpia per a respondre a les necessitats socials. Treballem per a:


L’entitat CBBA, entonant amb la seva política interna i la comunicació empresarial, tracta de aprofundir més en el nou enfocament de l’educació ambiental per a la sostenibilitat i respondre millor a la nova estratègia plantejada por Nacions Unides quan declarà el decenni 2005-2014 com la “Dècada de la Educació pel Desenvolupament Sostenible”.
L’àrea de consultora en Medi Ambient estableix estratègies i actuacions precises pel seu desenvolupament en els diferents àmbits educatius i divulgatius sol•licitats per les entitats públiques i empreses, a més de facilitar un ampli conjunt de iniciatives dirigides a la població en general.


>> IMPLANTACIÓ DE SISTEMES DE GESTIÓ AMBIENTAL A EMPRESES

Els sectors industrials de les Illes Balears junt amb el turisme i la construcció son activitats íntimament relacionades amb la qualitat ambiental de l’entorn on es desenvolupen, pel que la protecció d’aquest territori és condició necessària per a la seva pròpia supervivència. La simbiosi entre activitat empresarial i medi ambient és obligada, on la seva ruptura deriva al deteriorament de l’oferta existent i a l’oferta potencial.

La implantació de sistemes voluntaris d’ecogestió i auditoria ambiental normalitzats com EMAS, UNE-EN-ISO 14001, entre d’altres, pel servei de la consultora ambiental de l’entitat CBBA permet a les empreses interessades a obtenir el distintiu de qualitat ambiental i al seu manteniment segons criteris contrastats per l’avaluació sistemàtica, objectiva, documentada i detallada del nivell de comportament en relació amb el medi ambient.

CBBA com entitat de qualitat compren l’assessorament integrador en l’organització del sistema de gestió i dels procediments destinats a la protecció ambiental de les empreses interessades segons els següents objectius:
- monitorització de les activitats que poden tenir efectes sobre el medi ambient per a facilitar el control
  per part de la direcció.
- adequar i dirigir a les empreses cap a una política empresarial sostenible.
- avaluar el comportament ambiental de les instal•lacions en base a criteris normalitzadors.

>> AGENDA 21 LOCAL

CBBA actua per a la consecució de projectes de gestió ambiental a municipis i institucions públiques, com és la Agenda 21 Local instaurada per l’Organització de Nacions Unides (ONU).
La Agenda 21 Local és el document oficial més important declarat a la Conferència de Rio sobre Medi Ambient i Desenvolupament de 1992.

La AL21 és una guia que acull les estratègies i mesures per a conduir el Planeta cap a un desenvolupament més sostenible durant el segle XXI. Des de llavors i amb la reafirmació de la II Cimera de la Terra de Johannesburg que recull nous criteris d’avaluació més específics, molts han sigut els municipis europeus interessats a desenvolupar aquesta eina en el seu territori.

CBBA treballa per que la preocupació en el desenvolupament d’un poble, municipi i del seu medi ambient, urbanisme, societat, aigua, energia, economia, sanitat, cultura, mobilitat, espais naturals … no signifiqui una càrrega massa pesada pels governs locals i els distints agents d’interès implicats. El servei de consultora tècnica en medi ambient de la empresa encamina la dinàmica d’actuació cap un punt de partida de diàleg clar i consens entre els governs locals i els distints agents socials, econòmics i polítics.

S’inicia el procés integral de l’Agenda 21 Local de manera estructurada per unitats de territori (municipi, illa) generant actuacions adaptades a les seves característiques i necessitats particulars per aconseguir majors i millors resultats, com la col•laboració dels governs regionals. Es genera, amb l’ajuda de CBBA, la implantació dinàmica d’accions locals valorades dirigides cap al desenvolupament sostenible regional.

La dinàmica de treball sempre segueix la premissa inicial de la perspectiva global: pensa globalment, actua localment.

Centre Balear de Biologia Aplicada, S.L. - llucmajor (antiguo Capità Ramonell Boix), 18 baixos - 07006 Palma de Mallorca - Tel. 971 467 805
realitzat per : Digital Point