Castellano   Català     Contacte con nosotros

>> Verificació d´equips de mesura

Ampliar


>> Gestió de la qualitat de les aigües de bany

Ampliar

>> Consultes tècniques, curriculums, etc...

Ampliar

>> Legislació, àmbit sanitari, mediambiental, etc...

Ampliar

>> NOTÍCIES

Gestió de la qualitat de les aigües de bany

En vigor a partir de 27 d'octubre de 2007, el Reial decret 1341/2007 és la incorporació a l'ordenament jurídic espanyol de la Directiva Comunitària de 2006 sobre gestió de la qualitat de les aigües de bany.
La novetat principal que planteja és la gestió de la qualitat de les aigües de bany des dels punts de vista sanitari i ambiental, per a satisfer els següents objectius:
- Establir els criteris sanitaris que han de complir les aigües de bany amb la finalitat de protegir la salut humana
- Conservar, protegir i millorar la qualitat del medi ambient
-Fixar les disposicions mínimes per al control, la classificació, les mesures de gestió i el subministrament d'informació al públic sobre la qualitat de les aigües de bany.
L'autoritat sanitària recopilarà dades sobre la qualitat de les aigües de bany i establirà una classificació anual d'aquesta qualitat en els següents termes: insuficient, suficient, bona, excel•lent.
L'òrgan ambiental competent elaborarà un perfil per a cada zona d'aigües de bany, en el qual s'inclourà una descripció de les característiques físiques, geogràfiques i hidrològiques de les aigües de bany, la determinació i avaluació de les causes de contaminació, i la propensió a fenòmens naturals de proliferació anormal d'algues o altres organismes aquàtics
El Ministeri de Sanitat i Consum crearà un sistema d'informació nacional d'aigües de bany, denominat NAYADE, que podrà consultar-se a través d'Internet i integrarà tota la informació procedent de les comunitats autònomes. La unitat d'informació d'aquest sistema serà la Zona d'Aigües de Bany, que inclou tant les aigües com la platja.
En NAYADE es recollirà informació de les platges, els perfils de les zones d'aigües de bany, de la qualitat de l'aigua de bany, de les incidències al llarg de la temporada i de la classificació anual de les zones d'aigües de bany.
Durant les temporades de bany les administracions públiques difondran de forma activa, ràpida i a través de mecanismes de fàcil accés, la informació sobre cens, classificació, qualitat i notificació d'incidències.
Àrea de Medi ambient
CBBA . Centre Balear de Biologia Aplicada

> Altres notícies
Centre Balear de Biologia Aplicada, S.L. - llucmajor (antiguo Capità Ramonell Boix), 18 baixos - 07006 Palma de Mallorca - Tel. 971 467 805
realitzat per : Digital Point