Castellano   Català     Contacte con nosotros

>> Verificació d´equips de mesura

Ampliar


>> Gestió de la qualitat de les aigües de bany

Ampliar

>> Consultes tècniques, curriculums, etc...

Ampliar

>> Legislació, àmbit sanitari, mediambiental, etc...

Ampliar

>> NOTÍCIES

Verificació d´equips de mesura

Amb l´objectiu de defensar la seguretat, la protecció de la salud y els interesos econòmics dels consumidors i usuaris, la normativa legal vigent regula el control metrològic de l´Estat a les seves fases de verificació, després de reparació o modificació i de verificació periòdica dels instruments de pesada de funcionament no automàtic. D´aquesta forma, s´enten per no automàtics aquells als quals es imprescindible la nostra intervenció para llegir el pes o per a depositar damunt la balança la materia a pesar.
Les fases de control metrològic regulades s´apliquen als instruments de pesatge utilitzades per a les següents finalitats:

● Realització de transaccions comercials.
● Càlcul de taxes, aranzels, impostos, primes, multes, remuneracions, indemnitzacions i altres tipus de cànons similars
● Aplicació de normes o reglamentacions, així com realització de peritatges judicials.
● Pesatge de pacients por raons de control, de diagnòstic i de tractament mèdic.
● Preparació farmacèutica de medicaments por encàrrec, així com la realizació d´anàlisi efectuats als laboratoris mèdics i farmacèutics.
● Determinació del preu o import total a la venta directa al públic i la preparació de preenvasats.

Els instruments de mesura han de verificarse després d´una reparació o modificació i també de forma periòdica cada dos anys. Per aixó heu de contactar amb un organisme de verificació autoritzat. Ara existeixen quatre a Balears.

NORMATIVES DE REFERENCIA:

● Ordre de 27 de abril de 1999 per la que es regula el control metrològic de l´Estat dels instruments de pesada de funcionamient no automàtic, a les seves fases de verificació, després de reparació o modificació i de verificació periòdica (BOE 110, 08-05-1999)

● Ordre de la Conselleria d´Economia, Comerç i Indústria de 22 de febrer de 2002, per la qual es regulen els procediments i les actuacions relatius al control metrològic dels instruments de pesatge de funcionament no automàtic a la comunitat autònoma de les Illes Balears (BOIB 32, 14-03-2002)

Àrea de qualitat, higiene i seguretat alimentària

> Altres notícies
Centre Balear de Biologia Aplicada, S.L. - llucmajor (antiguo Capità Ramonell Boix), 18 baixos - 07006 Palma de Mallorca - Tel. 971 467 805
realitzat per : Digital Point